Prevádzkovateľ internetového výdaja a predaja

Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu verejnej lekárne (ďalej len „internetový výdaj“ alebo „zásielkový výdaj“), zabezpečuje VIVA spol. s r.o.M.R.Štefánika 3769/33 AIČO: 36213039, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 13147/V, PharmDr. Jana Selecká povolená na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej Lekárni U Galena, ktorá sa ako kamenná lekáreň nachádza na adrese Obchodná 167/50, 078 01 Sečovce.

Internetový výdaj

Internetovým výdajom je výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky uvedenej v odseku 2 na základe elektronického formuláru objednávky uverejneného na webovom sídle verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok (v ďalšom texte aj ako „zásielkový výdaj“).

Internetový výdaj tvoria tieto činnosti:

a) zverejnenie informácie o zásielkovom výdaji,
b) objednanie zásielky formou objednávky,
c) registrácia objednávky,
d) balenie zásielky a zabezpečenie jej prepravy,
e) vybavenie reklamácie,
f) zaobchádzanie s vrátenými liekmi a zdravotníckymi pomôckami.

Legislatíva

Internetový výdaj sa uskutočňuje podľa požiadaviek zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 198/2001 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax, v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 74/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok a v súlade ostatnými vykonávacími a súvisiacimi právnymi predpismi.

Alternatívne riešenie sporov 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo
formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Predmet zásielkového výdaja, sortiment a cena

Predmetom zásielkového výdaja môžu byť len
a) registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis,
b) zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny. Predmetom zásielkového výdaja je aj doplnkový sortiment verejných lekární. Predmetom zásielkového výdaja je na základe uvedeného všetok sortiment ponúkaný na tejto webovej stránke. Ceny liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu sú zverejnené na tejto webovej stránke pri každom ponúkanom produkte a nie sú zhodné s cenami v kamennej lekárni. Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Objednávka

Lekáreň u Galena je viazaná ponukou sortimentu liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu, zverejnenou v čase vykonania objednávky objednávateľom. Potvrdením objednávky objednávateľom sa objednávka stáva záväznou pre Lekáreň u Galena aj pre objednávateľa, a dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Lieky môže objednať a odberateľom liekov môže byť iba plnoletá osoba.
Zásielkový výdaj sa vykonáva na základe vyplnenej objednávky podanej prostredníctvom elektronického formulára objednávky uverejneného na webovom sídle verejnej lekárne www.superliek.sk Pre realizáciu objednávky je potrebné, aby objednávateľ uviedol všetky údaje uvedené vo formulári objednávky ako povinné, v súlade s požiadavkou vyhlášky č. 74/2010 Z.z.
Objednávku možno zrušiť do času, kým nedôjde k potvrdeniu objednávky objednávateľom pri ukončení realizácie objednávky, prípadne po dohode s Lekárňou u Galena aj po potvrdení objednávky. V prípade neprevzatia riadne doručenej zásielky, môže Lekáreň u Galena odstúpiť od kúpnej zmluvy jednostranným zaslaním oznámenia odstúpenia od zmluvy písomne, alebo e-mailom na adresu objednávateľa uvedenú v objednávke. Objednávateľ je v tomto prípade povinný uhradiť Lekárni u Galena poštovné a balné.

Platobné podmienky

Platbu je možné uskutočniť dobierkou, online platbou, v hotovosti alebo bankovým prevodom.

Dodacie podmienky

Náklady na dodanie tovaru závisia od spôsobu dodania tovaru. Všetky objednávky budú expedované do 2-3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky.
Pri objednávke, ktorá presahuje váhu nad 8 kg bude fakturovaná preprava podľa výšky dopravy určená vami vybraným prepravcom. Výška prepravy bude musieť byť predom zaplatená na účet Superliek.sk (predajca Vás bude kontaktovať ohľadom platby a sumy za prepravu) po obojstrannej dohode a po prijatí platby za dopravu bude tovar následne odoslaný aj v prípade, že pôjde o dobierku.

Reklamácia zásielky

Jednotlivé produkty a zdravotnícke pomôcky môže objednávateľ reklamovať a vrátiť v súlade s Reklamačným poriadkom.

Osobitné ustanovenie

Liek s obsahom drogového prekurzora môže byť vydaný len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus ( § 22 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z.z.).

Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci musí zabezpečiť tovar proti poškodeniu a vrátiť ho v neporušenom obale.

Lieky a ostatné prípravky určené na užívanie a tovar osobnej hygieny sú klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Chybná cena tovaru

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú uvedené pri jednotlivých produktoch konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, či pochybeniu personálu Superliek.sk . V takom prípade je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom predávajúci kupujúceho informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä, avšak nie výlučne, nasledujúce prípady:

  • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru);
  • u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
  • zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom a inzerujúcim zodpovedajúcej výške zľavy.

Predávajúci upozorňuje, že informačný systém predávajúceho uvádza aj pri tovare so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru, je preto kupujúci povinný  kontaktovať  predávajúceho a informáciu o správnosti ceny si overiť.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

Kontrolným orgánom , ktorý vykonáva dozor nad činnosťou predávajúceho je:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Adresa: Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
Tel: 421-2-50 70 11 11
E-mail: sukl@sukl.sk
www: sukl.sk

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát pre Bratislavský kraj
Adresa: Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07  Bratislava 27
Tel: +451-2-58 27 21 72, +451-2-58 27 21 04
E-mail: info@soi.sk
www: soi.sk

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné dňom 15. 8. 2022.
Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky meniť či doplňovať akýmikoľvek zmenami, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia OP.

Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa vo veciach neupravených obchodných podmienok riadia právnymi predpismi Slovenskej
republiky , najmä zákonom č 40 / 1964 Zb . , Občianskym zákonníkom , a zákonom o liekoch.