Zásady o ochrane osobných údajov

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

a. Prevádzkovateľom správy Vašich osobných údajov jeVIVA spol. s r.o., so sídlom M.R. Štefánika 3769/33A 075 01 Trebišov, identifikačné číslo: 36213039, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I (ďalej len„prevádzkovateľ“).

b. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: adresa pre doručovanieObchodná 167/50, 078 01 Sečovce, adresa elektronickej pošty info@superliek.sk, telefón +421 915 946 541.

c. Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

2. Právny základ spracovania osobných údajov

a. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto prevádzkovateľovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3. Účel spracovania osobných údajov

a. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenie iných marketingových aktivít prevádzkovateľa voči Vašej osobe.

b. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. Doba uloženia osobných údajov

a. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje prevádzkovateľom uložené, je 3 roky od udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

5. Ďalší príjemcovia osobných údajov

a. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre prevádzkovateľa. Príjemcami vašich osobných údajov môžu byť aj nasledovné kategórie osôb, a to v závislosti od toho, aký spôsob dopravy si pre vašu objednávku zvolíte:

1)  kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru kupujúcemu,

2)  prevádzkovateľ odberného/výdajného miesta.  

b. Prevádzkovateľ nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. Práva subjektov údajov

a. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

b. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daných prevádzkovateľovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: Kontaktujte nás na info@superliek.skalebo telefonicky +421 915 946 541.

c. Keby ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému úradu. 

d. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzavretiu zmluvy.

e. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, keď sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.